AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Volnočasové a zájmové aktivity

Aktivizační programy jsou nabízeny formou individuálních a skupinových aktivit, jejichž cílem je smysluplně vyplnit volný čas uživatelů a přispět k jejich psychosociální pohodě. Uživatelé mohou trávit volný čas podle svých představ nebo využít některé z nabízených aktivit. Pro každý program je vyhrazen den a konkrétní hodina v týdnu.

Zásady:

Účast či neúčast na volnočasových a jiných aktivitách je pro uživatele vždy dobrovolná.

Volíme individuální přístup ke každému uživateli, v rámci plánování průběhu služby zjišťujeme, jakou míru podpory v účasti na volnočasových aktivitách uživatel potřebuje, zda například potřebuje podporu při organizování volného času, výběru z nabízených aktivit, zda mu vyhovuje více individuální či skupinová činnost atd.

Aktivizační pracovník provádí přípravu programu a zajišťuje průběh a vedení skupiny. Příprava zahrnuje promyšlení plánu programu, zajištění potřebných pomůcek a místnosti.

Pracovníci v přímé péči doprovodí uživatele, kteří to potřebují, do uvedené místnosti, a zpět po skončení programu.

Kdy bude probíhat realizace aktivity, je uveřejněno na nástěnkách na oddělení, v místním rozhlase nebo může být uživatel informován od pracovníka v přímé péči.

Hudební klub

Hudební klub zahrnuje poslech a zpěv hudby dle přání uživatelů, v doprovodu kytary. Pracovník dále využívá CD přehrávač a jiné technické pomůcky. 

Cílem je prožití radosti z hudby i vlastní produkce, posílení duševní rovnováhy jedince, rozvoj skupinové spolupráce, sebevyjádření a pozitivní vliv na komunikační schopnosti. 

Aktivita probíhá v hlavní jídelně pod vedením aktivizační pracovnice, zpravidla 1x týdně.

Procvičování paměti 

Procvičování paměti zahrnuje činnosti, které pomáhají udržovat a rozvíjet koncentraci, kreativitu (pravou mozkovou hemisféru), logické myšlení (levou mozkovou hemisféru), jazykový cit, schopnosti vyjádření v psaném i ústním projevu. Jedná se o aktivity, které probíhají skupinově i individuálně.

Cílem je, aby uživatelé byli schopni využít techniky a strategie pro lepší zapamatování v každodenním životě. Aktivizační pracovnice pracuje takovým způsobem, aby uživatelé mohli zažít pocit úspěchu, zvýšilo se jim sebevědomí, což se následně odrazí ve zvýšení kvality jejich života obecně, protože začnou zvládat problémy denního života s daleko větším přehledem. Cílem je také snaha o změnu přístupu uživatelů k jejich vlastním problémům s pamětí, aby je nevnímali jen jako nevyhnutelnou a negativní součást procesu stárnutí, ale dokázali využít kapacitu své paměti. 

Skupinové aktivity se účastní uživatelé dle svého zájmu a přání. Tyto potřeby zjišťujeme v rámci plánů péče.

Aktivizační pracovnice provádí přípravu programu a zajišťuje průběh a vedení skupiny. Příprava zahrnuje promyšlení plánu programu, zajištění potřebných pomůcek a místnosti.

Kdy bude probíhat realizace aktivity je uveřejněno na nástěnkách na oddělení, v místním rozhlase nebo může být uživatel informován od pracovníka v přímé péči.

Pracovníci v přímé péči doprovodí uživatele, kteří to potřebují, do uvedené místnosti, a zpět po skončení programu.

Procvičování paměti s prvky reminiscence

Jedná se o procvičování paměti s prvky reminiscence určený zejména pro uživatele se specifickými potřebami a problémy v krátkodobé paměti.

Cílem je snaha o udržení či rozvíjení paměti a sociálních dovedností uživatelů. Pracujeme se vzpomínkami, uživatelé mají možnost v bezpečném prostředí hovořit o své minulosti, prožít si pocit souznění se skupinou vrstevníků, sdílet vzpomínky vázané na společná témata, mít možnost cítit se příjemně, bez hodnocení skupiny, se zaměřením na uvědomění si vlastní hodnoty. Využíváme témat aktuální roční doby, svátků, často používáme obrázkové karty a různé předměty. Při práci využíváme též zpěvu a hry na hudební nástroj, zapojujeme všechny smysly a snažíme se tak o propojení senzorické paměti s mluveným slovem.

Zásadou je také pozitivní přístup, povzbuzování, vytvoření přátelské, pohodové atmosféry a podpora přirozené vzájemné komunikace.

Tvoření

Jedná se o procvičování paměti s prvky reminiscence a tvoření, určený zejména pro uživatele se specifickými potřebami a problémy v krátkodobé paměti. Skupinky probíhají pro obyvatele domova se zvláštním režimem.

Cílem je snaha o udržení či rozvíjení paměti, sociálních a manuálních dovedností uživatelů. Pracujeme se vzpomínkami, uživatelé mají možnost v bezpečném prostředí hovořit o své minulosti, prožít si pocit souznění se skupinou vrstevníků, sdílet vzpomínky vázané na společná témata, společné tvoření na dané téma, mít možnost cítit se příjemně, bez hodnocení skupiny, se zaměřením na uvědomění si vlastní hodnoty. Využíváme témat aktuální roční doby a svátků.

Zásadou je také pozitivní přístup, povzbuzování, vytvoření přátelské, pohodové atmosféry a podpora přirozené vzájemné komunikace.

Skupinové aktivity 

Jedná se o kombinaci procvičování paměti, muzikoterapie a kontaktu s morčetem, určené zejména pro uživatele se specifickými potřebami a problémy v krátkodobé paměti.

Cílem je snaha o udržení či rozvíjení paměti, uživatelů. Pracujeme se vzpomínkami, uživatelé mají možnost v bezpečném prostředí hovořit o své minulosti, prožít si pocit souznění se skupinou vrstevníků, sdílet vzpomínky vázané na společná témata, mít možnost cítit se příjemně, bez hodnocení skupiny, se zaměřením na uvědomění si vlastní hodnoty. Využíváme témat aktuální roční doby, svátků, často používáme obrázkových karet různých druhů (zelenina a ovoce, oblečení a obuv, povolání, stromy a keře, domácí spotřebiče atd.), knihy, kalendáře a různé předměty. Při práci využíváme též zpěvu a hry na hudební nástroj, zapojujeme všechny smysly a snažíme se tak o propojení senzorické paměti s mluveným slovem. Receptivní muzikoterapie spočívá v poslechu hudby, zvuků, šumů atd. Aktivní poslech hudby v sobě zahrnuje účast klienta na hudební tvorbě, využívá hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie), rytmizaci, melodizaci říkadel, zpěv písní, atd. Cílem je prožití radosti z hudby i vlastní produkce, posílení duševní rovnováhy jedince, rozvoj skupinové spolupráce, sebevyjádření a pozitivní vliv na komunikační schopnosti.

Zásadou je také pozitivní přístup, povzbuzování, vytvoření přátelské, pohodové atmosféry a podpora přirozené vzájemné komunikace.

Filmový klub (promítání filmů)

Promítání filmů probíhá zpravidla jednou za 14 dní ve velké jídelně v přízemí. 

Přípravu a realizaci zajišťují aktivizační pracovnice. Na přípravě se podílí i klienti, mají možnost výběru filmu na přání. Zájem uživatelů pracovnice zjišťuje v rámci individuálního plánování a rozhovorů s uživateli.

Pečení

Jedná se o pečení zákusku na odpolední kavárnu zpravidla 2x v měsíci.

Přípravu, zajištění potřebných surovin, pomůcek, nádobí a celkového průběhu obstarává aktivizační pracovnice, která zjišťuje zájem uživatelů a společně celou akci naplánuje.

Pracovnice pomáhá uživatelům při přípravě pokrmu. S uživateli z daného oddělení, kteří se pečení účastní, se domluví na dalším postupu - zda pokrm dají k ochutnávce ostatním uživatelům apod.

Využívání knihovny CPS Zahrada

Knihovna CPS Zahrada se nachází v 1. patře na oddělení C a je otevřená 24 hod denně.

V knihovně se nachází přibližně 1000 titulů, jedná se o detektivky, romány, povídky, cestopisy, básně a sbírky básní, životopisy, literaturu historickou, naučnou, různé časopisy, příručky a jiné.

Spolupracujeme také s Městskou knihovnou Bystřice pod Hostýnem - zprostředkování knihovních služeb. Pracovnice Městské knihovny dochází do zařízení 1x za měsíc, zpravidla v úterý odpoledne. Obstarává půjčování a vrácení knih. Uživatelé se s pracovnicí knihovny domluví na titulu, který si chtějí objednat, při další návštěvě jim objednané tituly pracovnice přinese, také se společně domluví na výpůjční době. O přesném termínu a čase jsou uživatelé informováni prostřednictvím nástěnek a rozhlasu.

Sportovní aktivity

Jedná se o sportovní aktivity jako elektronické šipky, bolo ball a jiné. Aktivity probíhají ve velké jídelně v přízemí, zpravidla 1x za týden.

Individuální činnosti

Realizaci individuálních činností provádějí aktivizační pracovnice dle vzájemné domluvy s uživatelem, na základě plánování s jednotlivými uživateli a dle svých časových možností (v době, kdy nejsou na programu žádné jiné aktivity).

Individuální činnosti se zpravidla zaměřují na komunikaci, společné čtení, reminiscenci /prohlížení fotografií/, hru na hudební nástroj, zpěv, poslech hudby, procvičování paměti, nácvik sociálních i manuálních dovedností a mnoho dalších aktivit na základě přání a vzájemné domluvy s konkrétním uživatelem.

Jednorázové akce různého charakteru

Jednorázové akce probíhají nepravidelně, reagují na aktuální roční období, svátky a další různé akce v průběhu roku.

Plánování, přípravu a celou organizaci akcí realizují aktivizační pracovnice.

Jedná se nejčastěji o oslavy svátků (např. Velikonoce - zaměřené na lidové tradice jako je barvení vajíček a pečení beránka, dále kácení máje, dušičkové vzpomínání, Mikuláš, Vánoce.) a dále:

 • Letní grilování
 • Sportovní hry většího rozsahu a další

Duchovní péče

Duchovní péči zajišťují:

Katolický kněz z farnosti v Bystřici pod Hostýnem, přítomnost 1x týdně (obvykle v pondělí dopoledne)

 • svátostný život věřících katolíků
 • pravidelné bohoslužby ve velké jídelně v přízemí (týdenní cyklus)
 • návštěvy uživatelů na pokojích

V 1. poschodí je trvale otevřená volně přístupná kaple, kterou využívají ke ztišení a modlitbě i uživatelé, kteří se jinak společného náboženského života v CPS neúčastní, ani neprojevují zájem o návštěvy duchovních.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Výlety do okolí blízkého i vzdáleného

 • Výlety se konají v průběhu roku, zpravidla od jara do podzimu, místo je určeno dle zájmu a schopností uživatelů a možností poskytovatele.
 • V posledním období /na přání uživatelů/ realizujeme 5x ročně výlet na svatý Hostýn, spojený se svatou mší v kostele a posezením u stánku s občerstvením.
 • Zájem uživatelů zjišťují aktivizační pracovnice, zjišťují dostupnost a bezbariérovost místa výletu, rezervují případné vstupenky, dojednávají dopravu a doprovod uživatelů. Zajišťují celkovou organizaci, přípravu a průběh výletu.
 • Personální zajištění při výletu (doprovod, řidič) je včas naplánováno - doprovod mohou zajišťovat aktivizační pracovnice, sociální pracovnice, pracovníci v přímé péči, dobrovolníci, jako řidiči figurují většinou pracovníci údržby, popř. i sociální pracovnice.
 • Výlety se realizují zpravidla služebními automobily, z nichž jeden je uzpůsoben i k přepravě imobilních osob na vozíku.
 • Aktivizační pracovnice - s vedoucí přímé obslužné péče a koordinátorkou péče, dojednávají s vedoucí stravovacího úseku zajištění stravy.
 • V den odjezdu pomáhají pracovníci v přímé péči uživatelům s přípravou na výlet (vhodné oblečení, obuv a další věci, které uživatel bude během výletu potřebovat).
 • Doprovod k automobilu zajišťují pracovníci v přímé péči nebo doprovodný personál - dle vzájemné domluvy.
 • Po návratu do zařízení zajistí doprovodný personál (dle domluvy s pomocí pracovníků v přímé péči) doprovod uživatelů na pokoj.

Kulturní a jiné akce v CPS Zahrada

Akce probíhají nepravidelně, plánování a realizaci zabezpečují aktivizační pracovnice, které zjišťují zájem uživatelů a možnosti uskutečnění akcí.

Kdy bude probíhat realizace akce je uveřejněno na nástěnkách na oddělení, v místním rozhlase nebo může být uživatel informován od pracovníka v přímé péči.

Jedná se zejména o tyto akce:

 • kulturní akce s živou hudbou, hudební vystoupení žáků ZUŠ Bystřice pod Hostýnem, hudební vystoupení žáků základních škol a mateřských škol z Bystřice pod Hostýnem, setkání a besedy s významnými osobnostmi z okolí na zajímavá témata a další.
 • kavárna
 • ples aj.

Návštěvy výstav, divadel a dalších zajímavostí

 • Akce se konají nepravidelně, zpravidla jen několikrát do roka.
 • Akce připravují, organizují a celkově zabezpečují aktivizační pracovnice.
 • Jedná se zejména o návštěvu zajímavostí a konaných výstav v Bystřici pod Hostýnem a blízkém okolí.

Aktivizační pracovnice průběžně zjišťují nabídku a zájem uživatelů, zjišťují dostupnost, bezbariérovost a plánují doprovod, dopravu a další zajištění akce.