DOMOV PRO SENIORY

DOMOV PRO SENIORY

Poslání

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.

Cílem poskytované sociální služby je

 • uživatel, který v zařízení za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje stáří
 • uživatel, který je spokojený v těchto oblastech: ubytování, stravování, poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb a zajištění soukromí
 • uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas

Základní činnosti sociální služby

Podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje služba domov pro seniory tyto základní činnosti:

a) Poskytnutí ubytování

b) Poskytnutí stravy.

c) Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu.

d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) Sociálně terapeutické činnosti

g) Aktivizační činnosti

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

Senioři.

Osoby od 60 let věku.

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup - ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Při poskytování služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem a potřebám každého uživatele.
 • Respektování důstojnosti a práv uživatelů - ve vztahu k uživatelům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí uživatele.
 • Uplatnění vlastní vůle uživatele - při poskytování služeb i při pracovním procesu v rámci organizace respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí služby využívat a rozsah služby poskytujeme formou nabídky. Podporujeme vzájemnou důvěru uživatelů mezi ostatními uživateli a personálem.
 • Mlčenlivost - zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a dalšími předpisy v souvislosti ve vztahu s ochranou osobních a zvláštních osobních údajů uživatelů.
 • Flexibilita - přizpůsobování služby potřebám uživatelů v souladu s možnostmi poskytovatele.

Druh poskytované služby: domov pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Zahájení provozu: 1. 10. 2012

Kapacita: 58 lůžek (od 1. 1. 2016)

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutní infekční nemocí (typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Leták ke stažení v PDF: 

Vnitřní pravidla:


Provozní řád:

Vzor smlouvy - domov pro seniory:Orientační seznam věcí do CPS zahrada:

Úhrady za ubytování a stravu od 1. 4. 2023: