Cookie Consent by Free Privacy Policy website
A-   |   A   |   A+

Hledat na webu

Domov se zvláštním režimem

Přečíst nahlas


Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace. 

 

 

Cíle služby

Cílem poskytované sociální služby je

 • uživatel, který je podporován prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými blízkými a přáteli,
 • uživatel, u kterého pomocí citlivého přístupu zaměstnanců a nabídkou rozmanitých aktivit dojde ke snížení četnosti nežádoucího chování,
 • uživatel, kterému je umožněno uchovávat si soběstačnost a je podporován v těch činnostech, které zvládá sám

 

 

Základní činnosti

Podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje služba domov se zvláštním režimem tyto základní činnosti:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 4. Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

Zásady poskytování službu

 • Individuální přístup - na základě individuální práce s uživateli služby podporovat a udržovat, event. rozvíjet jejich sebeobslužné dovednosti a tím posilovat jejich suverenitu. Rozsah služby se řídí Plánem péče a Individuálním plánem, který zohledňuje zdravotní a psychický stav uživatele.
 • Respektování důstojnosti a práv uživatelů - omezení svéprávnosti není důvodem k tomu, aby nebyla respektována práva a důstojnost uživatelů. Zaměstnanci projevují k uživatelům úctu, nezneužívají jejich omezení plynoucí ze zdravotního stavu k tomu, aby s nimi manipulovali a nebrali v úvahu jejich potřeby a projevy vůle.
 • Odborný a odpovědný přístup zaměstnanců služby k uživatelům - pracovníci jsou vedeni ke zjišťování potřeb a přání uživatelů. V průběhu poskytování služby dochází u uživatelů k projevům chování, které vyžadují zvýšenou pozornost a podporu. Zaměstnanci se snaží zjišťovat příčiny chování a předcházet mu.
 • Srozumitelnost - snažíme se o vytváření pravidel, která jsou srozumitelná pro uživatele služby. Zaměstnanci služby se snaží plánovat průběh služby (zejména rozvrh dne) tak, aby se přibližoval životu vrstevníků uživatelů tak, aby v běžném dni měli své povinnosti, volný čas, odpočinek a zábavu.
 • Odstraňování sociální izolace - podpora v udržení přirozených sociálních vazeb uživatelů. Spolupráce s rodinami, umožnění návštěv, účast příbuzných na pořádaných akcích, možnost odjet k rodině na návštěvu, dovolenou.

 

 

Další informace

Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Osoby od 60 let.

Kapacita: 16 lůžek 

Ošetřovatelská péče je v našem zařízení zajišťována vlastním nelékařským personálem s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání.

Lékařská péče je zajišťována Nemocnicí Hranice - MUDr. Jarmilou Živnou.

 


Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s akutní infekční nemocí (typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.).