DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace.

Cílem poskytované sociální služby je

 • uživatel, který je podporován prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými blízkými a přáteli,
 • uživatel, u kterého pomocí citlivého přístupu zaměstnanců a nabídkou rozmanitých aktivit dojde ke snížení četnosti nežádoucího chování,
 • uživatel, kterému je umožněno uchovávat si soběstačnost a je podporován v těch činnostech, které zvládá sám,
 • uživatel, který je motivován prostředím k prožívání aktivního života - nabídka práce v dílnách, léčebný tělocvik, trénink paměti, kulturní programy, výlety, skupinová cvičení, individuální rehabilitace.

Základní činnosti sociální služby

Podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje služba domov se zvláštním režimem tyto základní činnosti:

a) Poskytnutí ubytování

b) Poskytnutí stravy

c) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

d) Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu.

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) Sociálně terapeutické činnosti

g) Aktivizační činnosti

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.

Osoby od 60 let.

Zásady poskytování sociální služby

 • individuální přístup - na základě individuální práce s uživateli služby podporovat a udržovat, event. rozvíjet jejich sebeobslužné dovednosti a tím posilovat jejich suverenitu. Rozsah služby se řídí Plánem péče a Individuálním plánem, který zohledňuje zdravotní a psychický stav uživatele,
 • respektování důstojnosti a práv uživatelů - omezení způsobilosti k právním úkonům či úplné zbavení způsobilosti není důvodem k tomu, aby nebyla respektována práva a důstojnost uživatelů. Zaměstnanci projevují k uživatelům úctu, nezneužívají jejich omezení plynoucí ze zdravotního stavu k tomu, aby s nimi manipulovali a nebrali v úvahu jejich potřeby a projevy vůle,
 • odborný a odpovědný přístup zaměstnanců služby k uživatelům - pracovníci jsou vedeni ke zjišťování potřeb a přání uživatelů. V průběhu poskytování služby dochází u uživatelů k projevům chování, které vyžadují zvýšenou pozornost a podporu. Zaměstnanci se snaží zjišťovat příčiny a je preferována prevence, před restrikcí,
 • srozumitelnost - snažíme se o vytváření pravidel, která jsou srozumitelná pro uživatele služby. Zaměstnanci služby se snaží plánovat průběh služby (zejména rozvrh dne) tak, aby se přibližoval životu vrstevníků uživatelů tak, aby v běžném dni měli své povinnosti, volný čas, odpočinek a zábavu,
 • odstraňování sociální izolace - podpora v udržení přirozených sociálních vazeb uživatelů. Spolupráce s rodinami, umožnění návštěv, účast příbuzných na pořádaných akcích, možnost odjet k rodině na návštěvu, dovolenou.

Druh poskytované služby: domov se zvláštním režimem (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Zahájení provozu: 1. 1. 2016

Kapacita: 16 lůžek

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám trpícím závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách a jejich chování znemožňuje soužití v kolektivu
 • osobám s psychickým onemocněním psychotického rázu
 • osobám se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení
 • osobám s infekční nemocí (TBC, MRSA, AIDS, hepatitida apod.) nebo s diagnózou bacilonosiče


Projevy Alzheimerovy chorobyOdkazy na instituce zabývající se Alzheimerovou chorobou:


Leták ke stažení:

Vnitřní pravidla:


Orientační seznam věcí do CPS Zahrada:


Od 1. 4. 2023 dochází ke změně úhrad za ubytování a stravu: