Informace k žádostem

Žádosti o umístění do CPS Zahrada přijímají sociální pracovnice. Formulář žádosti včetně všech příloh si můžete vytisknout v sekci Žádosti - ke stažení

K žádosti náleží mimo jiné příloha č. 1 - Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění. Toto vyplní praktický lékař žadatele.

Žádost musí být vlastnoručně podepsána žadatelem, který o umístění žádá. V případě, že má žadatel soudem jmenovaného opatrovníka, podepisuje žádost opatrovník.

Žádost si nemusíte podávat dopředu. Doba podání žádosti v našem domově nemá na umístění v evidenci vliv (žádosti do budoucna nepřijímáme). Přijímáme žádosti žadatelů od 60 let věku, kteří nejsou schopni bez pomoci druhé osoby ani za pomoci terénních sociálních služeb vést samostatný život ve svém domácím prostředí nebo se nemohou vrátit do svého domácího prostředí a tudíž se nacházejí v sociálně nepříznivé sociální situaci.

Vyplněnou a podepsanou žádost včetně příloh můžete do zařízení zaslat poštou, emailem nebo po předchozí telefonické domluvě přinést osobně.

Sociální pracovnice provádějí sociální šetření do 30 dnů od podání žádosti v bydlišti žadatelů (případně v nemocnici nebo v jiném zařízení). Zde zjišťujeme, v čem potřebujete zajistit podporu nebo pomoc a zda se nacházíte v sociálně nepříznivé sociální situaci. Před sociálním šetřením Vás budeme kontaktovat a domluvíme se s Vámi na termínu.

Následně zasedá komise CPS Zahrada, která rozhodne o zařazení do Evidence žadatelů nebo o zamítnutí žádosti - na základě rozhodnutí komise je žadateli odesláno buď oznámení o zařazení do evidence žadatelů, nebo oznámení o zamítnutí žádosti.