Cookie Consent by Free Privacy Policy website
A-   |   A   |   A+

Hledat na webu

Ochrana osobních údajů GDPR

Přečíst nahlas


 

Centrum pro seniory Zahrada je obecně prospěšná společnost. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

 

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 

Totožnost správce: 

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s., se sídlem A. Bartoše 1700, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 29295327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 0, vložka 460 (dále jen "Správce"),

 

Kontaktní údaje správce: 

Poštovní adresa: CPS Zahrada, o.p.s., A. Bartoše 1700, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, telefonicky na čísle: 573 503 001, 734 263 400, emailem: reditelka@cpszahrada.cz

 

Subjekt údajů (pouze fyzické osoby)

 • Uživatelé, jejich rodinní příslušníci, opatrovník uživatele
 • Zájemci o sociální službu
 • Zaměstnanci
 • Dobrovolníci, stáže, praxe
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Dodavatelé nebo jejich zástupci
 • Sponzoři, dárcové

 

Rozsah zpracování:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození)
 • Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mail)
 • Uživatelské údaje (o poskytovaných službách, zdravotním stavu)
 • Zaměstnanecké údaje (o průběhu pracovního poměru, údaje související se mzdovou agendou, daňovou agendou, agendou sociálního a zdravotního pojištění (např. výše mzdy, číslo bankovního účtu, vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů atd.)
 • Údaje o sponzorech a dárcích (např. číslo bankovního účtu..)
 • Fotografie a audiovizuální záznamy z pořádaných akcí

 

Účel zpracování:

 • poskytování sociálních služeb
 • výkon sociální práce
 • poskytování ošetřovatelské péče
 • plnění povinností příjemce dotace
 • zajišťování smluvních vztahů
 • vedení účetnictví, zpracování personální agendy
 • propagace činnosti organizace

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje skartovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické podobě, podléhají přísné kontrole zabraňující případnému zneužití. Osobní údaje mohou pro správce zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době správce využívá.

 

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů svých subjektů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracováváme osobní údaje pouze na základě zákonného právního titulu nebo souhlasu.

 

Souhlas má být:

 • Svobodný a aktivní
 • Konkrétní a jednoznačný
 • Informovaný
 • Viditelný a odlišitelný
 • Snadno odvolatelný
 • Oddělitelný

 

V případech, kdy mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu:

 

Máte právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci pro ochranu osobních údajů
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u organizace jsou nepřesné)
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce. Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

V Bystřici pod Hostýnem, 21. 5. 2018

 

Zpracovala: PhDr. Eva Winklerová, ředitelka