SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI:

Canisterapie

  • Jedná se o setkávání uživatelů se speciálně vycvičeným psem. Canisterapie využívá pozitivního působení psa na zdraví a duševní rozpoložení člověka.
  • Canisterapie probíhá pod vedením odborníka - canisterapeuta a ve spolupráci s aktivizační pracovnicí zařízení, která zajišťuje celkovou organizaci této činnosti.
  • Canisterapie se účastní uživatelé na základě svých potřeb a přání, a to formou, která jim vyhovuje. Tyto potřeby se dovídáme v rámci individuálního plánování průběhu služby.
  • Canisterapie v CPS Zahrada probíhá formou skupinové a individuální terapie.
  • Individuální canisterapie probíhá přímo na pokoji uživatelů, a to zejména u imobilních osob. Důležitý je zde individuální přístup s ohledem na potřeby uživatele, canisterapeut se zaměřuje mimo jiné i na polohování s pomocí psa.