SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

Sociálně terapeutické činnosti:

Za sociálně terapeutické činnosti jsou považovány veškeré aktivity, které udržují nebo rozvíjejí schopnosti či dovednosti klienta v jednotlivých oblastech, zejména v oblastech sebeobsluhy, učí ho např. jak obsluhovat pokojovou signalizaci pro přivolání pomoci, jak zamykat svůj pokoj, tyto činnosti zahrnují i manipulaci s jídelním příborem, zapínání knoflíků apod. Dále sem patří canisterapie, aktivity s prvky muzikoterapie, relaxační arteterapie a taneční terapie. 

Canisterapie

  • Jedná se o setkávání uživatelů se speciálně vycvičeným psem. Canisterapie využívá pozitivního působení psa na zdraví a duševní rozpoložení člověka.
  • Canisterapie probíhá pod vedením odborníka - canisterapeuta a ve spolupráci s aktivizační pracovnicí zařízení, která zajišťuje celkovou organizaci této činnosti.
  • Canisterapie se účastní uživatelé na základě svých potřeb a přání, a to formou, která jim vyhovuje. Tyto potřeby se dovídáme v rámci individuálního plánování průběhu služby.
  • Canisterapie v CPS Zahrada probíhá formou skupinové a individuální terapie.
  • Individuální canisterapie probíhá přímo na pokoji uživatelů, a to zejména u imobilních osob. Důležitý je zde individuální přístup s ohledem na potřeby uživatele, canisterapeut se zaměřuje mimo jiné i na polohování s pomocí psa.

Relaxační arteterapie

  • Arteterapie – terapie uměním spojená s relaxací, využívá výtvarného, tvořivého projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky. Cílem je uvolnění mysli, emocí, relaxace, jde o prožití tvůrčí činnosti nikoli o vytvoření uměleckého díla. Kombinujeme další terapeutické prostředky, smyslovou aktivizaci, muzikoterapii a jiné. Vše probíhá v bezpečném prostředí, v malé skupině pod vedením sociální pracovnice.

  • Relaxační arteterapie probíhá nepravidelně, zpravidla 1x za měsíc.

Taneční terapie – terapeutické využití pohybu

  • Tanečně pohybová terapie propojuje pohyb s emocemi, využívá pohybu jako výrazového prostředku k vyjádření emocí, propojuje tanec s běžnými pohybovými cviky.
  • Cílem je uvolnění emocí, protažení těla, důraz je kladen na prožitek pohybu.
  • Aktivita probíhá v malé skupině pod vedením aktivizační pracovnice.